Bruslení

Bruslařská sezóna 2023-24

 

Běžné informace o využití ledové plochy……………………… 602320856

Objednávky na pronájem ledové plochy………………………. 776682046, n.point2001@gmail.com

Ceník

Vstup na veřejné bruslení – děti a mládež do 15 let                                                       30,- 
Vstup na veřejné bruslení – mládež nad 15  a dospělí                                                   60,-

 

* * * * * * * * * *

Pronájem ledové plochy                                                                                                        2200,-/90 min
Pronájem ledové plochy se slevou
Sleva je poskytována při předplatném na danou sezónu                                       1900,-/90min

Rozvrh hodin a termíny městského kluziště

1. Rozvrh hodin je uveden v následující tabulce a to pro období od 4.12. 2023 do 3.3.2024.
2. Termíny, kdy se nebruslí, jsou: 24. a 25. 12.                                                                                             3. Termín omezeného bruslení je dne 31. 12. a 1. 1. (omezení bude předem uveřejněno v místě bruslení).                                                                                                                                                             

 

ROZVRH HODIN KLUZIŠTĚ  4.12. 2023 – 3.3. 2024

–              10,00-12,00            14,00-15,30           15,30-17,00           17,30-19,00            19,30-21,00

Po                                                          zavřeno           zavřeno                zavřeno       

Út                                          Veřejné bruslení  Veřejné bruslení      Slovan – děti         INPOS

St                                           Veřejné bruslení  Veřejné bruslení      Lions-Pirani

Čt                                           Veřejné bruslení  Veřejné bruslení           Janout               Ledoborci

Pá                                          Veřejné bruslení  Veřejné bruslení            Slovan                   Deliš

So     Veřejné bruslení   Veřejné bruslení  Veřejné bruslení                              

Ne   Procházková           Veřejné bruslení  Veřejné bruslení               

Veřejné bruslení probíhá vždy v od počátku prosince do konce února. Podrobné informace k provozu budou zveřejněny před zahájením bruslařské sezóny.

PROVOZNÍ ŘÁD KLUZIŠTĚ
Vlastník: Město Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854, Horní náměstí 73;
463 34 Hrádek nad Nisou
Provozovatel: North Point s.r.o., IČO: 25425731, U koupaliště 631, 463 34 Hrádek nad Nisou
Objednávky na pronájem ledové plochy – tel.: +420 776 682 046, e-mail: hrdy.tom@seznam.cz
Zodpovědný správce: Informace o využití ledové plochy – správce tel.: +420 602 742 541

1. Úvodní ustanovení
• Po vstupu do prostoru sportovního areálu Kluziště je každý návštěvník povinen seznámit
se a dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu pro kluziště a dbát pokynů pracovníků areálu.
• Tento řád slouží k dodržování platných předpisů, k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu
a musí být bezpodmínečně dodržován.

2. Vstup do areálu kluziště
• Vstupem do areálu kluziště se návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád.
• Vstup do prostoru kluziště je možný pouze přes hlavní vchod kolem odbavení (pokladna).
• Doba pobytu na kluzišti začíná vstupem do zařízení a končí jeho opuštěním. Doba provozu platného
provozního rozvrhu na daný rok.

3. Zakázané činnosti v areálu kluziště. V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:
• Vstup na ledovou plochu bez bruslí (výjimku z provozního řádu tvoří doprovod dítěte, tj. jedna
osoba, která učí bruslit dítě, mladší deseti let);
• Dětem do osmi let vstupovat na ledovou plochu bez ochranné přilby;
• Sezení na mantinelech a přelézání mantinelů;
• Tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru;
• Vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím;
• Kouření v celém areálu kluziště;
• Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená;
• Vstup na led s hokejkou v době veřejného bruslení, či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným
předmětem;
• Ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním;
• Vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (technické zázemí, venkovní technologické
prostory atd.);
• Křičet, pískat, chovat se hlučně, užívat rozhlasových donesených přijímačů a jiné elektroniky;
• V prostorách kluziště, sociálního zázemí a šaten používat otevřeného ohně a konzumovat
alkohol, donášet hořlaviny, jedovaté látky, omamné látky, výbušniny;
• Vstup na ledovou plochu v době úpravy ledu, a tak do prostor rolby;
• Svévolně přemísťovat vnitřní zařízení (hokejové branky), manipulovat s rozvody vody, elektřiny, a ostatním zařízením.

4. Společné provozní pokyny pro návštěvníky areálu kluziště
• Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů pořadatelů veřejného bruslení a řídit se jimi.
• Veřejné bruslení končí na výzvu správce. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou
plochu na výzvu správce, ukončujícího veřejné bruslení. Po skončení doby vyhrazené pro veřejné
bruslení a uplynutí doby nutné po přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit
areál kluziště.
• Návštěvník a nájemník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit správci
kluziště;
• Návštěvníci a nájemníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí ve
vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat
uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům;
• Správa kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení,
v případě porušení tohoto provozního řádu kluziště. Toto vyloučení provádí hlavní pořadatel, jeho
zástupce a to bez nároku na vrácení vstupného;
• Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dodržovat požárně bezpečností a hygienické předpisy;
• Za věci odložené v areálu kluziště správa neručí!

5. Vyloučení z návštěvy areálu kluziště
Vstup do areálu kluziště je zakázán:
• Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, osobám nečistým nebo
vzbuzujícím odpor;
• Vstup do areálu kluziště může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek,
bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
• Z areálu kluziště může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který hrubě poruší
ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne oprávněných pokynů pracovníků areálu.
Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál kluziště, jsou jej pracovníci areálu oprávněni
vyvést, popř. požádat Městskou policii a Policii ČR.

6. Úrazy a škody – zodpovědnost
Škody a ztráty:
• Před opuštěním areálu kluziště je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení;
• Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků;
• Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně
způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob;
• Doporučuje se nebrat na kluziště cenné věci (fotoaparáty, přehrávače, mobilní telefony atd.) a větší
obnosy peněz;
• Předměty nalezené v objektu areálu kluziště je nálezce povinen odevzdat správci, kdy bude
proveden zápis do knihy nálezů;
• V případě ztráty osobních věcí je třeba informovat správce, který provede záznam a v případě
potřeby zavolá policii;
• Poškozování nebo rozkrádání majetku v areálu kluziště je trestné;
• Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením kluziště;
První pomoc, úrazy:
• Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned správce.
Úraz bude zapsán do Knihy úrazů (u správce kluziště);
• Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnostech je určeno viditelně označené místo první
pomoci u správce kluziště;
• První pomoc je poskytována zdarma;
• Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu kluziště způsobí vlastní neopatrností nebo
nedodržením tohoto provozního řádu, nenese provozovatel odpovědnost;
• Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají
přísl. pracovníky kluziště a pomohou při poskytování první pomoci;
• Lékárnička se nachází v pokladně.

7. Závěrečná ustanovení
• Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení sportovního areálu tak,
aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně majetku;
• Přání a stížnosti, týkající se provozu kluziště mohou být uplatněny n.point2001@gmail.com;
• Návštěvníci kluziště berou na vědomí, že z kluziště mohou být jeho provozovatelem
a zřizovatelem pořizovány reportážní fotografie za účelem jeho propagace.
Tísňová telefonní čísla:
Tísňová volání/ Emergency call…………..112
Veřejná ohlašovna požárů …………………150
Zdravotnická záchranná služba…………..155
Policie ČR…………………………..………………158
Nejdůležitější telefonní čísla
Centrální operační středisko HZS LK Liberec +420 950 471 100
Nemocnice +420 485 311 111
Elektrárna +420 800 850 860
Plynárna 1239
Vodárna +420 840 111 111
Městská policie Hrádek nad Nisou +420 602 345 966
Správce kluziště +420 602 742 541

Tento provozní řád schválila Rada města Hrádek nad Nisou na svém zasedání dne 13. října 2021 usnesením č. 27/823/RM/21 a nabývá účinnosti dnem 1.11.2021.
Mgr. Josef Horinka v.r.
Starosta města
Provozovatel: Bc. Tomáš Hrdý v.r.
Jednatel společnosti
North Point, s.r.o